Skip to content

Časté dotazy

Proč žáci 6.tříd?

Dospívání je kritické období, které tvoří základ zdraví a pohody napříč celým životem. Adolescenti prochází tělesným, psychickým a sociálním růstem, který formuje jejich schopnosti a dovednosti nezbytné k udržení funkčního a plnohodnotného dospělého života, a čelí mnoha výzvám včetně zvýšené nezávislosti, sociálního tlaku, rizik sociálních médií, rizikového chování, ale i rizika vzniku psychických problémů. Polovina všech duševních onemocnění se objeví před dosažením věku 14 let. Cílem našeho programu je vybavit žáky dovednostmi, které jsou nezbytné pro zvládnutí těchto výzev, zvyšují jejich odolnost a maximalizují duševní zdraví a well-being po celou dobu jejich života.

Proč ve školách?

Programy zaměřené na gramotnost v oblasti duševního zdraví a sociálně-emočního učení poskytované napříč základními a středními školami prokázaly pozitivní výsledky týkající se duševního zdraví dětí a dospívajících. Programy, které se zaměřují na duševní zdraví a well-being, jsou přínosné nejen pro žáky, ale také pro učitele, kteří absolvují odborné školení. Učitelé se tak mohou chránit před vyhořením tím, že:

  • rozvíjejí a udržují zdravé vztahy se svými žáky
  • zvládají chování žáků ve třídě 
  • jsou pozitivním vzorem pro své žáky 
  • regulují své vlastní emoce

Jakým způsobem je možné se zapojit do projektu?

Bude program k dispozici i pro střední školy?

Momentálně není možné se do projektu zapojit, nyní jsou zapojené pouze náhodně vybrané základní školy z Karlovarského a Plzeňského kraje, kde bude program v následujících dvou letech implementován a měřen. Od školního roku 2023/2024 by měl být program volně k dispozici po vyhodnocení jeho efektivity a po krátkém zaškolení pedagoga.

Zatím je program uzpůsoben pro 6. a 7. třídy, ale rádi bychom se v budoucnu zaměřili na více věkových skupin. Vzhledem k tomu, že 50 % duševních onemocnění se poprvé projeví do 14. roku života, rozhodli jsme se zaměřit se na zvyšování gramotnosti v oblasti duševního zdraví u věkové skupiny, která tomu předchází.

Je program použitelný v rámci běžné školní výuky?

Program je realizovatelný v rámci běžné výuky v předmětu Výchova ke zdraví. Vzhledem k tomu, že veškeré cíle, klíčové kompetence a obsah je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem, je možné ho uplatnit i ve Školním vzdělávacím plánu. Celý program má 20 lekcí, vejde se tedy zhruba do jednoho pololetí.

Zabývali jste se také duševní (ne)pohodou učitelů a ředitelů?

Dle zahraničních průzkumů má jeden z 20 učitelů dlouhodobé psychické potíže. Výzkum mezi českými učiteli ukázal, že 8 z 10 vykazuje určité symptomy vyhoření, 1 z 6 pak vykazuje znaky deprese. Více jak půlka učitelů vnímá svoji práci jako zdroj dlouhodobého stresu. Učitel je důležitou osobou, která nastavuje žákům příklad, jak se starat o svoji psychickou pohodu. Proto se v našem programu zaměřujeme i na to, aby se učitelé sami naučili více pečovat o své duševní zdraví.