Skip to content

Program

Cílem Všech pět pohromadě je podporovat pozitivní duševní zdraví a well-being přenesením sociálně-emočního učení a gramotnosti v oblasti duševního zdraví směrem od pedagogů na jejich žáky. Program je vyvíjen tak, aby v průběhu 20 lekcí rozvíjel komplexní dovednosti u dětí pod vedením vyškoleného pedagoga vybaveného podrobným manuálem. Prostřednictvím lekcí, manuálu a školení jsou pedagogové vybaveni tak, aby dokázali podpořit žáky v učení o duševním zdraví a well-beingu. Pedagogové se řídí podrobně rozepsanými lekcemi, které jim usnadňují předávání celoživotních dovedností pro zvládání emocí a stresu, komunikaci, zvládání konfliktních a náročných situací, budování zdravých vztahů či vhodnou identifikaci a řešení psychických problémů.

Kurikulum

Všech pět pohromadě se skládá z 20 lekcí, z nichž každá trvá 45 minut a učí 5 hlavních témat: duševní zdraví, emoční gramotnost, vztahy, komunikaci a první pomoc v oblasti duševního zdraví. Program by měl proběhnout v jednom školním roce se stálým učitelem a třídou, v rozsahu jedné lekce týdně, neboť znalosti a dovednosti, které se žáci učí, na sebe každou lekcí navazují.

Každá lekce učí žáky 3 klíčová sdělení pomocí různých výukových metod včetně výkladů, zážitkových cvičení, individuálních, párových či skupinových aktivit, reflexí, pozorování a diskuzí. Na konci každé lekce si studenti zapisují tato 3 klíčová sdělení a 1 osobní poznatek do svého deníku. Každá lekce končí krátkým faktem následovaným experimentem, který žáky podněcuje k aktivnímu procvičování dovedností podporujících duševní zdraví v průběhu týdne.

Téma
Lekce
Cíl a popis obsahu
Duševní zdraví
1: Úvod
2: Zdraví
3: Duševní zdraví
4: Mozek a hormony
5: Stres v našich tělech
Žáci jsou seznámeni s programem a vyplňují dotazníky hodnotící úroveň sociálně-emočních dovedností, well-beingu a gramotnosti v oblasti duševního zdraví. Žáci se učí o duševním zdraví a vlivu stresu a hormonů na duševní zdraví.
Emoční gramotnost
6: Emoce
7: Emoční regulace
8: Myšlenky
9: Chování
Žáci se učí rozpoznávat a přijímat své emoce a myšlenky a zlepšovat svou schopnost regulovat své emoce a chování.
Vztahy
10: Znát sám sebe
11: Vztahy s druhými
12: Budování empatie
Žáci si uvědomují důležitost vztahu se sebou i s druhými lidmi a učí se zdravým vztahovým dovednostem včetně rozvíjení a procvičování empatie, respektu a laskavosti.
Komunikace
13: Základy komunikace
14: Komunikace emocí
15: Zdravá komunikace
Žáci prohlubují své komunikační dovednosti, učí se lépe zvládat konfliktní a náročné situace a uvědomují si své komunikační strategie.
První pomoc v oblasti duševního zdraví
16: Je OK nebýt OK
17: Péče o duševní zdraví
18: Hledání pomoci
19: Můj plán duševního zdraví
20: Závěr
Žáci se učí projevům a příznakům psychických problémů, typům péče o duševní zdraví a vyhledávání pomoci. Vytváří si svůj vlastní plán duševního zdraví, ve kterém integrují nové poznatky. V závěru žáci vyplňují dotazníky hodnotící úroveň sociálně-emočních dovedností, well-beingu a gramotnosti v oblasti duševního zdraví.

Školení pedagogů a manuál

Všem pedagogům programu Všech pět pohromadě je poskytnuto komplexní školení a příslušný manuál s potřebnými teoretickým i praktickým kontextem programu. Cílem školení a manuálu je podpořit úspěšnou implementaci programu, včetně osvojení základních znalostí, dovedností a postojů souvisejících s gramotností v oblasti duševního zdraví a sociálně-emočního učení a poskytnout přímou praxi pro předávání lekcí. Školení probíhá ve 3 dnech a celkem 24 hodinách (1 den / 8 vyučovacích hodin). Školení je akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Pedagogové jsou školeni odborníky z oblasti duševního zdraví a well-beingu, kteří se zabývají tématy jako je duševní zdraví a psychické problémy, role pedagoga v programu, principy gramotnosti v oblasti duševního zdraví, péče o sebe sama, pedagogické dovednosti důležité pro implementaci programu a teoretická a vývojová východiska témat a aktivit v programu.

Gramotnost v oblasti duševního zdraví

Všech pět pohromadě je založeno na principech gramotnosti v oblasti duševního zdraví a sociálně-emočního učení, které jsou základem celoživotního duševního zdraví a well-beingu.

Gramotnost v oblasti duševního zdraví jsou znalosti a dovednosti nezbytné pro naplňování pozitivního duševního zdraví, zvyšuje odolnost lidí a kontrolu nad jejich duševním zdravím a schopností vyrovnat se se stresory v životě. Začleňováním gramotnosti v oblasti duševního zdraví do každodenních situací zlepšuje chování směřující k vyhledání potřebné pomoci. Gramotnost v oblasti duševního zdraví sestává ze 4 složek:

  • pochopení, jak dosáhnout a udržet si dobré duševní zdraví
  • pochopení duševních nemocí a jejich léčby
  • snižování stigmatu souvisejícího s duševními nemocemi
  • zvyšování účinnosti při vyhledávání pomoci

Všech pět pohromadě předává znalosti způsobem, který je adekvátní vývojovým potřebám dětí a podporuje zdravý přístup k duševnímu zdraví, přičemž se zaměřuje na všechny čtyři složky. Všech pět pohromadě usiluje také o zlepšení dovedností, které mohou žákům pomoci identifikovat individuální potřeby a případně vyhledat pomoc pro sebe či druhé. Sociálně-emoční učení je proces, který může přispět ke zlepšení životních podmínek jednotlivce tím, že se bude učit lépe chápat a zvládat emoce, stanovovat a dosahovat pozitivní cíle, cítit a projevovat empatii k ostatním, navazovat a udržovat pozitivní vztahy a posilovat odolnost vůči stresorům (CASEL, 2020). Program a postupy používané pro učení gramotnosti v oblasti duševního zdraví čerpají z oblasti sociálně-emočního učení s cílem zajistit, aby žáci byli podporováni při rozvoji nezbytných dovedností a schopností, které podporují jejich duševní zdraví, včetně sebeuvědomění, seberegulace, sociálního cítění, vztahových dovedností a zodpovědného rozhodování.

Přínosy gramotnosti v oblasti duševního zdraví

Gramotnost v oblasti duševního zdraví může mít dlouhodobé a dalekosáhlé účinky, například:

MÉNĚ EMOČNÍHO STRESU

✓ zlepšení postojů k sobě
✓ méně deprese, úzkosti a stresu
✓ snížení sociální izolace
✓ zlepšení emoční regulace

MÉNĚ PROBLÉMŮ V CHOVÁNÍ

✓ snížení rizikového a agresivního chování
✓ snížení užívání návykových látek

POZITIVNÍ SOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ

✓ zlepšení v postojích k ostatním
✓ více prosociálního chování
✓ lepší emoční inteligence
✓ zlepšení v dovednosti řešit problémy

AKADEMICKÝ ÚSPĚCH

✓ zlepšení v přístupu ke škole
✓ lepší klima ve třídě

VČASNÉ VYHLEDÁNÍ POMOCI

✓ větší ochota vyhledat pomoc
✓ včasné odhalení problémů
✓ méně stigmatizujících postojů