Skip to content

Program

Cílem Všech pět pohromadě je podporovat pozitivní duševní zdraví skrze sociálně emoční učení a duševní gramotnost. Program je vyvinut tak, aby v průběhu 20 lekcí rozvíjel komplexní dovednosti žáků pod vedením vyškoleného pedagoga vybaveného podrobným manuálem. Všechny lekce jsou podrobně rozepsané a usnadňují předávání znalostí a dovedností pro zvládání emocí a stresu, podporují zdravou komunikaci, zvládání konfliktních a náročných situací, budování zdravých vztahů či včasnou identifikaci a řešení případných psychických potíží.

Kurikulum

Všech pět pohromadě se skládá z 20 lekcí, z nichž každá trvá 45 minut, a učí 5 hlavních témat: duševní zdraví, emoční gramotnost, vztahy, komunikaci a první pomoc v oblasti duševního zdraví. Program by měl proběhnout v jednom školním roce se stálým učitelem a třídou, v rozsahu jedné lekce týdně. Znalosti a dovednosti, které se žáci učí, na sebe navazují.

Každá lekce učí žáky 3 klíčová sdělení pomocí různých výukových metod včetně výkladů, zážitkových cvičení, individuálních, párových či skupinových aktivit, reflexí, pozorování a diskuzí. Na konci každé lekce si žáci zapisují tato sdělení a 1 osobní poznatek do svého deníku. V něm také najdou experimenty, které si mohou vyzkoušet doma.

Školení učitelů a manuál

Všem pedagogům programu Všech pět pohromadě je poskytnuto komplexní 24 hodinové akreditované školení a příslušný manuál s potřebným teoretickým i praktickým kontextem. Cílem je podpořit úspěšnou implementaci programu, včetně osvojení základních znalostí, dovedností a postojů souvisejících s duševní gramotností a sociálně emočního učení. Školení se zaměřuje na témata jako je duševní zdraví a psychické problémy, role pedagoga v programu, principy duševní gramotnosti, péče o sebe sama, pedagogické dovednosti důležité pro implementaci programu a teoretická a vývojová východiska.

Duševní gramotnost

Duševní gramotnost jsou znalosti a dovednosti nezbytné pro naplňování pozitivního duševního zdraví. Je to základ pro to, aby se člověk cítil a fungoval dobře, i když čelí stresorům a výzvám a aby vhodně rozpoznal své potřeby a vyhledal pomoc pro sebe a pro druhé. 

Duševní gramotnost sestává ze 4 složek:

  • porozumění, jak dosáhnout a udržet si dobré duševní zdraví
  • porozumění duševním onemocněním a jejich léčbě
  • snižování stigmatu souvisejícího s duševními onemocněními
  • zvyšování účinnosti při vyhledávání pomoci

Všech pět pohromadě předává znalosti způsobem, který je adekvátní vývojovým potřebám dětí a podporuje zdravý přístup k duševnímu zdraví. Usiluje také o zvýšení dovedností, které mohou žákům pomoci identifikovat individuální potřeby a případně vyhledat pomoc pro sebe či druhé. Sociálně emoční učení je proces, který může přispět ke zlepšení životních podmínek jednotlivce tím, že se bude učit lépe chápat a zvládat emoce, stanovovat a dosahovat pozitivní cíle, cítit a projevovat empatii k ostatním, navazovat a udržovat pozitivní vztahy a posilovat odolnost vůči stresorům.

Přínosy duševní gramotnosti

MÉNĚ EMOČNÍHO STRESU

✓ zlepšení postojů k sobě
✓ méně deprese, úzkosti a stresu
✓ snížení sociální izolace
✓ zlepšení emoční regulace

MÉNĚ PROBLÉMŮ V CHOVÁNÍ

✓ snížení rizikového a agresivního chování
✓ snížení užívání návykových látek

POZITIVNÍ SOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ

✓ zlepšení v postojích k ostatním
✓ více prosociálního chování
✓ lepší emoční inteligence
✓ zlepšení v dovednosti řešit problémy

AKADEMICKÝ ÚSPĚCH

✓ zlepšení v přístupu ke škole
✓ lepší klima ve třídě

VČASNÉ VYHLEDÁNÍ POMOCI

✓ větší ochota vyhledat pomoc
✓ včasné odhalení problémů
✓ méně stigmatizujících postojů